تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت تهران

/تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت تهران
n00030455-b
کارفرما: شرکت یادمان سازه به‌عنوان مجری پروژه بوستان ولایت تهران

در این پروژه مطالعاتی هم‌چون جمع‌آوری اطلاعات‌ پایه شامل بررسی، تدقیق و امکان‌سنجی مالی و اقتصادی پیشین پروژه، به‌روزرسانی اطلاعات فنی و مالی پروژه، تهیه گزارش شناخت جهت ارائه به سرمایه‌گذاران، تهیه برآورد هزینه‌های پروژه به تفکیک کاربری‌های پیش‌بینی‌شده، ارزیابی ریسک‌های پروژه و بررسی روش مدیریت آن‌ها، جهت ارزیابی و تصمیم‌گیری کارفرما، انجام مطالعات امکان‌سنجی مالی پروژه و ارائه گزارش امکان‌سنجی، ساختاربخشی به پروژه و بررسی تأثیر روش تأمین مالی ارائه می‌شود.