تدوین برنامه راهبردی توسعه کشتی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۴-۲۰۲۰)

//تدوین برنامه راهبردی توسعه کشتی جمهوری اسلامی ایران (۲۰۲۴-۲۰۲۰)

بررسی علل و عوامل بنیادین موثر بر انحطاط کشتی در ایران، قطعاً به مطالعات گسترده و عمیق در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد ورزش و نیز تحلیل و آسیب شناسی سیاست گذاری کلان دستگاه متولی ورزش و نیز فدارسیون کُشتی در طی چهار دهه اخیر نیازمند بوده و در این پروژه مقرر است از طریق برگزاری مصاحبه با بزرگان، پیش کسوتان و مربیان فعلی و سابق کشتی نسبت به شناسایی ریشه های این واقعیت اقدام لازم صورت گیرد.

کارفرما

فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۸-تاکنون

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع