تدوین برنامه تهران هوشمند

/, حکمرانی عصر دیجیتال/تدوین برنامه تهران هوشمند

پروژه تبیین برنامه اقدام توسعه شهر هوشمند به کارفرمایی سازمان فاوای شهرداری و توسط پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. مرحله اول این پروژه با عنوان مطالعات تطبیقی شهرهای هوشمند دنیا و مرحله دوم استخراج نظرات ذینفعان و خبرگان از طریق برگزاری جلسات مشترک و تحلیل نشستها و سخنرانیها انجام گرفت. در مرحله سوم پس از طراحی منشور پروژه برای طرحها، تجمیع اقدامات و پیشنهادات مطرح در بخش نظرات خبرگی و مطالعات تطبیقی انجام گرفته و فعالیتهای مرتبط با پروژه‌ها استخراج و منشور پروژه‌ها تدوین گردید و در نهایت در مرحله چهارم تعیین ارتباط برنامه‌ّها از نظر پیش‌نیازی یا ارتباط کارکردی و زمانبندی اجرای آنها ارائه گردید.

پس از ارائه نسخه اولیه پیشنهادی جلسات کارشناسی متنوعی به صورت تخصصی و کارشناسی مابین تیم تدوین سند و تیم اصلی برنامه تهران هوشمند برگزار شد و با تغییرات در عناوین و جایگاه برخی از فعالیتها نسخه نهایی کلان پروژه‌های برنامه تهران هوشمند جمع بندی گردید. این کلان پروژه‌ّها مبنای اجرای فعالیتها می‌باشند که ممکن است در انتهای سال ۹۸ مورد بازبینی قرار گیرد.

هدف اصلی: تدوین نقشه راه تهران هوشمند

اهداف فرعی:
• الگوبرداری هدفمند از اقدامات انجام گرفته در شهرهای دیگر
• طراحی منشور پروژه برای طرح ها
• تجمیع اقدامات و پیشنهادات مطرح در بخش نظرات خبرگی و مطالعات تطبیقی
• استخراج فعالیتهای مرتبط با پروژه‌ها و منشور پروژه‌ها
• تعیین ارتباط برنامه‌ّها از نظر پیش‌نیازی یا ارتباط کارکردی و زمانبندی اجرای آن ها

کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
سال پروژه: ۱۳۹۷