تدوین برنامه تهران هوشمند

//تدوین برنامه تهران هوشمند

پروژه تبیین برنامه اقدام توسعه شهر هوشمند به کارفرمایی سازمان فاوای شهرداری و توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت. مرحله اول این پروژه با عنوان مطالعات تطبیقی شهرهای هوشمند دنیا و مرحله دوم استخراج نظرات ذینفعان و خبرگان از طریق برگزاری جلسات مشترک و تحلیل نشست ها و سخنرانی ها انجام گرفت. در مرحله سوم پس از طراحی منشور پروژه برای طرح ها، تجمیع اقدامات و پیشنهادات مطرح در بخش نظرات خبرگی و مطالعات تطبیقی انجام گرفته و فعالیت های مرتبط با پروژه‌ها استخراج و منشور پروژه‌ها تدوین گردید و در نهایت در مرحله چهارم تعیین ارتباط برنامه ها از نظر پیش‌نیازی یا ارتباط کارکردی و زمانبندی اجرای آنها ارائه گردید.

پس از ارائه نسخه اولیه پیشنهادی جلسات کارشناسی متنوعی به صورت تخصصی و کارشناسی مابین تیم تدوین سند و تیم اصلی برنامه تهران هوشمند برگزار شد و با تغییرات در عناوین و جایگاه برخی از فعالیت ها نسخه نهایی کلان پروژه‌های برنامه تهران هوشمند جمع بندی گردید. این کلان پروژه ها مبنای اجرای فعالیت ها می‌باشند که ممکن است در انتهای سال ۹۸ مورد بازبینی قرار گیرد.

اهداف

  • تدوین نقشه راه تهران هوشمند
  • الگوبرداری هدفمند از اقدامات انجام گرفته در شهرهای دیگر
  • طراحی منشور پروژه برای طرح ها
  • تجمیع اقدامات و پیشنهادات مطرح در بخش نظرات خبرگی و مطالعات تطبیقی
  • استخراج فعالیت های مرتبط با پروژه‌ها و منشور پروژه ها
  • تعیین ارتباط برنامه ها از نظر پیش‌نیازی یا ارتباط کارکردی و زمانبندی اجرای آن ها
کارفرما

شهرداری تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۷-۱۳۹۸

همکاران

سعید سلیمانی، حسام ­الدین خاجی، محمد پیری، شهریار حبیبی، فرشید نوتاش حقیقت، شاهرخ علیزاده، رضا مهدی هادی، نسیبه حیدری زاد

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع