تحلیل سیاستی – نهادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

/تحلیل سیاستی – نهادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مسأله‌ی مدیریت آب در کشور، یک چالش سیاستی عیان است که موجب شد تا در سال گذشته از آن به عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور یاد شود. این مسأله دارای ابعاد پنهان و آشکار اقتصادی و اجتماعی است و از این رو در این تحقیق سعی خواهد شد تا با نگاهی سیاستی-نهادی به موشکافی مسأله‌ی آب بپردازیم. خشک شدن تالاب‌ها و همینطور پایین رفتن سطح آب در آبخوان‌های کشور، نشانگرهای بدیهی این بحران در کشور هستند و تاکنون طرح‌های مختلفی برای حل این بحران شکل گرفته است. یکی از این طرح‌ها، که با همکاری مستقیم دانشگاه صنعتی شریف نیز انجام گرفت، طرح احیای دریاچه ارومیه است که با شروع دولت یازدهم آغاز شد. در ادامه این طرح، یکی از پروژه‌های بزرگی که در حال انجام است، پروژه‌ای است که تحت عنوان «برنامه یکپارچه برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز در یاچه ارومیه» توسط فائو اجرا می‌شود.

این پروژه، متشکل از ماژول‌های مختلفی است که به ابعاد فیزیکی و انسانی آب می‌پردازد. پروژه‌ی حاضر در قالب یک زیرپروژه از پروژه‌ی بزرگ فائو تحت عنوان «تحلیل سیاستی-نهادی آب در ایران» انجام خواهد گرفت و سعی خواهد کرد تا علاوه بر پرداختن به ابعاد نهادی و سیاستی در سطح کلان و ملی، به مسائل منطقه‌ای و محلی مدیریت آب نیز وارد شود. در همین راستا، این پروژه باید علاوه بر انجام مطالعاتی گسترده بر قوانین و سیاست‌های کشور در زمینه‌ی مدیریت آب، از نزدیک با ابعاد نهادی در سطح محلی نیز درگیر شود. نتایج این پروژه در نهایت از طریق فائو در اختیار سیاستگذاران و مدیران آب و کشاورزی کشور قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن، بتوانند در مراحل آتی طرح ملی احیای دریاچه ارومیه به درک بهتری برای مواجهه با آن مجهز گردند.

کارفرما

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)