تاثیر پاندمی کرونا _ کووید ۱۹ بر پیش بینی رشد تولید ملی سال ۱۳۹۹

نویسنده : سید محمد موسی مطلبی

شناخت آثار پاندمی کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران به ویژه بر تولید ناخالص ملی و رشد، اهمیت زیادی برای ارائه راه حل های برون رفت دارد. در این مقاله برای شناخت مسئله، روش تحلیلی با استفاده از سناریونویسی به کار گرفته شده است. بر این اساس در چهار سناریو، تولید ناخالص ملی و رشد در سال ۱۳۹۹ با در نظر گرفتن اثرات کووید ۱۹ و فرض ثبات سایر شرایط برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که تولید با فرض ثبات سایر شرایط در بهترین سناریو دارای رشدی معادل ۴/۱۷- درصد خواهد بود. در بدترین سناریو، رشد می تواند تا ۱۷/۵ – درصد کاهش یابد. در دو سناریوی بینابین، رشد ۷/۵- درصد و ۱۵/۸۲- درصد برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. بر اساس سناریوهای ارئه شده، دو عامل سیاست گذاری دولت و سلامت عمومی جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین پیشنهاد می شود: نخست اینکه دولت در سیاست گذاری های خود به ویژه در جبران آسیب های واردشده بر ساختارهای اقتصاد، دقت کارشناسی لازم را انجام دهد. دوم اینکه با تلاش در افزایش سرمایه اجتماعی، درجۂ عمل به توصیه های سلامت عمومی را بالا برده، همچنین عملکرد اقتصاد در کشور را بهبود بخشد.

تاریخ انتشار اولیه: اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع