بسترسازی واگذاری پروژه‌های عمرانی شهرداری به بخش خصوصی

/بسترسازی واگذاری پروژه‌های عمرانی شهرداری به بخش خصوصی
10916799_201-600x491
کارفرما: سازمان مشاور فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

محورهای این پروژه مطالعات آسیب‌شناسی پروژه‌های واگذار شده به روش مشارکت عمومی- خصوصی شامل بررسی اقدامات انجام‌شده در این خصوص در شهرداری تهران، کشور و پیشنهاد مدل‌های مشارکت، تهیه قرارداد همسان مشارکتی پروژه‌های زیرساخت‌های شهری و تهیه راهنمای واگذاری پروژه‌های عمرانی شهری به روش مشارکت عمومی– خصوصی است.