بسترسازی توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت

/بسترسازی توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت
health-insurance
کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

این پروژه از دو بخش تدوین دستورالعمل ها و قراردادهای تیپ مشارکتی و بخش تدوین مدل سرمایه گذاری در چهار حوزه مراکز جامع سرطان؛ مراکز تصویربرداری؛ مراکز آزمایشگاهی؛ دیالیز و تدقیق آن با سرمایه‌گذاران منتخب است.