بسترسازی، فرآیند ارجاع، قرارداد همسان و اسناد فراخوان

/بسترسازی، فرآیند ارجاع، قرارداد همسان و اسناد فراخوان

• بسترسازی، تدوین قرارداد همسان و دستورالعمل توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت
• بسترسازی واگذاری پروژه‌های عمرانی شهری به بخش خصوصی و تدوین قرارداد همسان مشارکتی
• تدوین اسناد فراخوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجموعه‌های ورزشی کارگران
• تدوین اسناد فراخوان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معاونت ترافیک شهرداری تهران