برنامه‌های حمایت از جهش تولید

اندیشکده راهبرد نوین ایران

با توجه به سهم و مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و نوآوری، پشتیبانی از توسعه این بنگاه‌ها یکی از اهداف سیاستی مهم کشورهای مختلف است. شناسایی و حمایت از این شرکت‌‌ها، سیاستی مهم در دستیابی به جهش تولید و رشد اقتصادی است. نمونه‌های فراوانی از تجربیات موفق کشورها در حمایت از توسعه مقیاس بنگاه‌های کوچک و متوسط نوآور و درنتیجه جهش تولید مبتنی بر فناوری و نوآوری وجود دارد و بررسی آن‌ها می‌تواند راهگشای تدوین سیاست‌های حمایتی مناسب در کشور باشد. برخی از این تجربیات، در کتاب «مروری بر تجربیات کشورهای منتخب در حمایت از جهش تولید؛ با تمرکز بر توسعه مقیاس بنگاه‌های کوچک و متوسط» بررسی و ارائه شده است.

تاریخ انتشار اولیه: ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع