بررسی اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره های ارزش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

//بررسی اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره های ارزش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

اصلی ترین راهبرد برای احیای دریاچه ارومیه، کاهش پایدار ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی است. از آن جا که این امر در تعامل نزدیک با کشاورزان قرار داشته و پذیرش و همراهی کشاورزان نقش اساسی در موفقیت آن دارد، برنامه¬های فرهنگی- اجتماعی ستاد احیا اهمیت بالایی دارد. پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف در تعامل با کمیته اجتماعی ستاد احیا، پروژه «برنامه اشتغال و معیشت متناسب با توسعه منطقه‌ای پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با رویکرد توسعه زنجیره های ارزش» را به انجام رساند.

در پروژه برنامه اشتغال و معیشت، معیشت های کم آب بر جایگزین کشاورزی های پر آب بر کنونی شناسایی گردید و پیشنهادهای سیاستی و سرمایه گذاری برای توسعه زنجیره ارزش آن¬ها ارائه شد.

در این پروژه با رویکرد تحلیل و توسعه زنجیره ارزش، چهار زنجیره ارزش انگور، بوم گردی، گیاهان دارویی و گل محمدی به عنوان معیشت جایگزین و مکمل کشاورزی پر آب بر انتخاب شدند. علاوه بر این وضعیت کنونی و مطلوب زنجیره در منطقه به نحوی که به کاهش پایدار مصرف آب بیانجامد طراحی و برنامه توسعه آن¬ها در منطقه تدوین شد.

کارفرما

ستاد احیاء دریاچه ارومیه

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۵-۱۳۹۶

همکاران

کمال الدین میرنظامی، سروش طالبی اسکندری، جلال‌الدین میرنظامی، علی ملکی، روح‌الله حمیدی مطلق، سروش سراوانی، سعید شایان، نینا شاددلی، مصطفی ضیایی، وحید رضوی

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع