بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌­های ناشی از آن

/بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌­های ناشی از آن

مصرف منابع آب در ایران طی سالیان اخیر نرخی افزایشی داشته است به طوری که در برخی از مناطق از متوسط سالانه آب تجدیدپذیر نیز فراتر رفته است. با مصرف بی‌رویه از منابع آب و همچنین اضافه شدن عامل خشکسالی، ناپایداری‌هایی به وجود آمده و وضعیت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در بسیاری از مناطق کشور بحرانی و شکننده شده است. طبیعی است که با مصرف بیش از اندازه آب در بخش کشاورزی و رشد تدریجی نیاز جامعه شهری و صنعت به آب، تامین منابع آب جدید گران خواهد شد و پاسخ معمول به کمبود آب، بازتخصیص آب از بخش کشاورزی خواهد بود، زیرا بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است و معمولا در ازای مصرف آب، کمترین ارزش افزوده اقتصادی را خلق می‌کند. بر همین اساس، در این پروژه فرایند بازتخصیص آب در کشورمان مورد بررسی و نقد قرار گرفته و مسئله‌ی تعارض، که بزرگ‌ترین چالش عملیاتی در برابر این فرایند است، درک گردد.

کارفرما

اندیشکده تدبیر آب ایران