خدمات پژوهشی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی

/خدمات پژوهشی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی
what-we-do-buyer-consolidation
کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در این پروژه گروه وظیفه تدوین فرایندها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم برای مشارکت با بخش خصوصی، تنظیم تیپ قراردادهای بهره‌برداری و نگهداری (O&M)، بهسازی، بهره‌وری و انتقال (ROT)، ساخت بهره‌برداری و انتقال (BOT) بر عهده داشت. همچنین جهت تدوین بسته سرمایه‌گذاری انجام مطالعات امکان‌سنجی مالی، ارزیابی ریسک، تعیین مدل تأمین مالی را به انجام رسانید. در محور دیگر تدوین اسناد واگذاری و ارزیابی آن‌ها در فرآیند ارجاع صورت گرفت.