ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه ها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر

در وضعیت های بحرانی علاوه بر اینکه انواعی از کنش های جمعی در بطن جامعه شکل می گیرد، دولت ها نیز مکلفند بهعنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از گروه های اجتماعی از یکسو و گروه هایی که بیشتر در معرض آسیب هستند ازسوی دیگر، طراحی کنند. با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، شرایط زندگی برای گروه های اجتماعی آسیب پذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار شده است و ادامه حیات اجتماعی آنها در گرو حمایت های اجتماعی پایدار است. در وضعیت عادی در کشور دستگاه های مختلفی مسئولیت تأمین رفاه و حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر را برعهده دارند؛ که ارزیابی و بررسی عملکرد کلی آنها فرصت خاصی را می طلبد؛ اما بررسی مجموعه اقدامات دستگاههای حمایتی درخصوص حمایت از اقشار ضعیف برای مبارزه با کرونا جهت بازاندیشی و ارائه تصویری روشن از وضعیت، ضروری است؛ در این راستا دستگاههای دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری ها و بنیاد مستضعفان انقالب اسلامی از زمان شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور اقدامات حمایتی را صورت داده اند؛ مرور این فعالیت ها گرچه خدماتی قابل تقدیر محسوب میشود؛ اما بررسی سازوکارهای حمایتی این دستگاهها حائز اهمیت است. از این رو مرور اهم فعالیت های این دستگاه ها در شرایط کرونایی برای اقشار تهیدست و آسیب پذیر و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به چگونگی حمایت اجتماعی از این گروه ها ازجمله اهداف این گزارش است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع