اجرای استراتژی های کاهش انتقال محلی کویید ۱۹ در جوامع

ترجمه: محمد صادق افراسیابی

با توسعه و گسترش جوامع و همچنین توسعه ارتباطات میان شهرهای مختلف دنیا، زندگی امروزی موضوعی صرفا مرتبط با یک شهر نبوده و یکایک شهرهای دنیا بر یکدیگر اثرگذار هستند. علاوه بر این “ارتباط میان انسان ها” پایه و اساس شکل گیری شهرها است که اگرچه در مدیریت عموم بحران ها نقشی موثر و مفید دارد، می تواند در وقوع برخی بحران ها همچون شیوع بیماری ها اثر منفی و مخرب ایفا نماید. شیوع اخیر COVID-91که از ووهان چین آغاز گردید و در حال حاضر بسیاری از شهرهای دنیا را درگیر خود نموده است، گویای این مهم است که علاوه بر تحلیل و توجه به شهر به عنوان یک عامل و عنصر مجزا، لازم است به تحولات جهانی در سایر شهرها و کشورهای دنیا نگاهی ویژه وجود داشته باشد تا مخاطرات احتمالی در برابر شهر شناسایی شده و از آن پیشگیری شود و جهت مقابله با آن اقدامات مناسب و موثر انجام پذیرد.

اقدامات در شهر تهران نیز با گزارش اولین موارد ابتلا در کشور آغاز گردید. با توجه به اهمیت پایش و بررسی وضعیت کلی شیوع بیماری در دنیا و همچنین اهمیت آگاهی مدیریت شهری از توصیه های سازمان های معتبر و مطرح دنیا، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ترجمه مستند Implementation of Mitigation Strategies for منتشر نموده است در۱۲۱۲ در ماه مارسCDC را که Communities with Local COVID-91 Transmission دستور کار خود قرار داده است.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ رصد: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع