آشنایی با آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی

///آشنایی با آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی

حوزه کارآفرینی به عنوان یکی از حوزه های نوپای دانشگاهی در پی پاسخگویی به ملزومات و آماده سازی افراد برای زندگی در عصر کارآفرینی بوجود آمده است. در این کارگاه، دکتر سهراب سلیمان ئوف به تبیین رویکردهای اصلی آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی می پردازد. به طور مشخص، سهراب نحوه آموزش ذهنیت کارآفرینانه و فرآیند کارآفرینی را تشریح کرده و همچنین  با تکیه بر پروژه های تحقیقاتی خود راجع به رویکردهای فردی و محیطی تحقیق در حوزه کارآفرینی توضیح می دهد. هدف اصلی این کارگاه آشنایی شرکت کنندگان با ایده های جدید آموزش و تحقیق در حوزه کارآفرینی است.

مدرس: دکتر دکترسهراب سلیمان ئوف، استادیار دانشگاه ایالتی میسیسیپی، آمریکا