آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های منابع آب

/آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های منابع آب
10761042_876
کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای تهران

شرکت‌های آب منطقه ازجمله سازمان‌هایی هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارند. در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های فراوان، شرکت آب منطقه‌ای تهران موفق به جذب سرمایه‌های خصوصی نشده است، لذا این پژوهش با هدف شناسایی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از طرح‌های منابع آب طراحی گردید. در این پژوهش ابتدا اطلاعات جامعی از شناخت وضعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های منابع آب جمع‌آوری شد و در گام بعد آسیب‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت ارزیابی‌شده و سپس سازوکارهای پیشنهادی جهت افزایش مزیت‌ها (از لحاظ قانونی و سیاستی) و کاهش معایب سرمایه‌گذاری در حوزه آب ارائه گردید. لازم به ذکر است این پروژه در سطح کلی و با تمرکز و مطالعه موردی در پروژه ساماندهی آب‌های سطحی جنوب تهران صورت گرفت.