آسیب­ شناسی، سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات

/آسیب­ شناسی، سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات

• بررسی موانع توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساختی کشور
• آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل
• آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌های منابع آب