آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل

/آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل
Transportation
کارفرما: دفتر جذب سرمایه گذار و مشارکت‌های وزارت راه و شهرسازی

کشور‌های مختلف برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ونقل، علاوه بر مدیریت مالیات‌ها و عوارض اختصاصی حمل‌ونقل، منابع مالی پایدار تجهیز شده و برای تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، استفاده از نهادهای مالی تخصصی و ابزار‌های مالی نوین را در دستور کار قرار داده اند. متأسفانه تاکنون بخش حمل‌ونقل از این ابزارها استفاده نکرده است. در این گزارش ابتدا وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت حمل‌ونقل بررسی و سپس تصویر کلی از چالش ها و آسیب های سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی در صنعت حمل‌ونقل و نیز راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت حمل‌ونقل ارائه شد.