آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌ای حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی

/آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌ای حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی
shipping-freight-with-loadsmart-and-one-network-enterprises
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

در این پروژه ابتدا محورهای راه، آزادراه، راه‌آهن، ناوگان ریلی، نگهداشت زیرساخت‌های حمل نقل بررسی شد. سپس شناسایی رویه‌ها و اسناد بالادستی، منابع فعلی تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل انجام گرفت. در گام بعد آسیب‌شناسی مالی و سرمایه‌گذاری در دو سطح کلان و محورهای مأموریتی وزارت راه صورت پذیرفت. در پایان شناسایی فرصت‌های پیش رو و پیشنهاد اقدامات لازم ارائه شد.